วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกนายวงษ์ ศรีเชียงพิมพ์ - บ้านนายระเด่น กองบาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านศรีอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ดินนายหนู - ลำห้วยาง บ้านนาหว้า หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ดินนายหนู - ลำห้วยยาง บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี พร้อมติดตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1225 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนโดยวิธีใช้รถเกรดเดอร์เกรดเกลี่ยปรับแต่งเฉพาะผิวทางที่ชำรุดภายในตำบลยางหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๐ - ๖๒ -๐๐๒๙ ,๔๒๐-๖๒-๐๐๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง