เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

คณะผู้บริหาร

 
 
  นายเหมราช หาญเชิงชัย  
  นายกเทศมนตรี  


-ว่าง- -ว่าง-
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ


 -ว่าง- -ว่าง-
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนากยเทศมนตรี