เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

สภาเทศบาลตำบล

   
   
    -ว่าง-    
    ประธานสภาเทศบาลฯ    
     
   
    -ว่าง-    
    รองประธานสภาเทศบาลฯ    
     
   
    -ว่าง-    
    เลขานุการสภาเทศบาล    
         

-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ

-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ