เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

กองคลัง

 
 นางชินีนุช ไชยพิมพ์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
     
   นางสาวสุภาวดี วันศุกร์
 
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  

     

     
   
นางสาวสุภาวดี วันศุกร์
 นางสาวชุติกาญจน์ เดชะ
 นางจิราพร นาใจตึก
นางสาวสุภาวดี วันศุกร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 เจ้าพนักงานพัสดุ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 ชำนาญงาน  ชำนาญการ  รักษาการ

     
นายอรรคพันธ์ สิทธิยศ
นางสาวกองศรี ไชยศรี
นางสาวน้องนุช ฝั่นระหัน
 นางสาวอมรรัตน์ มงคลวัตร
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

   

นางสาววนิดา ปากดี
 นางสาวสุพัตรา พลสุภี
นายธนากร  ถียัง 
 

คนงานทั่วไป
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
 

     

  นางสาวนฤมล กลางหาบุตร
 

  คนงานทั่วไป  

   
 

  นายธีรวุฒิ  ธงศรี  

  คนงานทั่วไป