เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

กองช่าง

   
  ว่าง  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
   
  นางเพียงสูรย์  ศรีสุนนท์  
  จนท.บริหารงานช่างชำนาญการหัวหน้าฝ่ายการโยธา  
     
งานสาธารณูปโภค
งานไฟฟ้าสาธารณสุข งานธุรการ
นายเพียงสูรย์  ศรีสุนนท์ นายเพียงสูรย์  ศรีสุนนท์ นางอรอสา  เยี่ยมโพธิ์ศรี
จนท.บริหารงานช่างชำนาญการรักษาการ จนท.บริหารงานช่างชำนาญการรักษาการ จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
นายสุทิน  ลือนาม ว่าง นายวัชระ เพ็งคำแสง
 ผช.ช่างโยธา  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ผช.ธุรการกองช่าง
 
นายพรศักดิ์  ขมิ้นเขียว นายรัฐพงษ์  แซงบุญเสียง  
 ผช.ช่างสำรวจ  ผช.ช่างไฟฟ้า