เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
 


โครงการสร้างรายได้ช่างชุมชน Delivery ซ่อม สร้าง ปันสุข คลายทุกข์


โครงการสร้างรายได้ช่างชุมชน Delivery ซ่อม สร้าง ปันสุข คลายทุกข์ วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. โครงการสร้างรายได้ช่างชุมชน Delivery ซ่อม สร้าง ปันสุข คลายทุกข์ผู้ยากไร้ รุ่นที่ 13 พื้นที่ดำเนินการบ้านของ นายแก้วส่อง บุญประคม อายุ 60 ปี ณ บ้านเลขที่ 41 หมู่ 13 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู และมอบถุงชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ พร้อมกับมอบวุฒิบัตรโครงการสร้างรายได้ช่างชุมชน Delivery ซ่อม สร้าง ปันสุข คลายทุกข์ผู้ยากไร้ ให้กับช่างชุมชนจิตอาสาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้นายแก้วส่อง บุญประคม ด้วยการสร้างห้องสุขาให้ใหม่ เพราะเดิมห้องสุขาอยู่ด้านนอกบ้านพักอาศัย ทำให้การใช้งานลำบาก จึงต้องทำให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ให้ดีขึ้น และยังเป็นการเพิ่มทักษะให้กับช่างชุมชนอีกด้วย สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู, สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู, เทศบาลตำบลยางหล่อ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลยางหล่อ และประชาชน ร่วมกันในการซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้หลักการสำคัญ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
2022-07-26
2022-04-26
2022-04-11
2022-03-25
2022-03-22
2022-01-12
2021-10-27
2021-09-17
2021-08-25
2021-06-14