เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยางหล่อรายใหม่ [ 12 ต.ค. 2566 ]34
2 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2566 ]38
3 การบำบัด/กำจัดมูลฝอยทั่วไปอย่างถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐาน ตามหลักวิชาการ ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องและ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ [ 30 พ.ค. 2566 ]30
4 ระบบบริการเก็บ ขน มูลฝอยทั่วไป ซึ่งรถขนมูลฝอยทั่วไปจะต้องได้มาตรฐานด้านสุขลักษณะ [ 29 พ.ค. 2566 ]31
5 ข้อเสนอแนะ/ แนวทาง/แผนการดำเนินงาน ปรับปรุงแก้ไข [ 26 พ.ค. 2566 ]33
6 การลดปริมาณและการคัดแยกมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2566 ]29
7 ผลการวิเคราะห์และ ประเมินผลกระบวนการจัดบริการเก็บ ขน และกำจัด มูลฝอยทั่วไป [ 25 พ.ค. 2566 ]35
8 ข้อเสนอแนะ/ แนวทาง/แผนการดำเนินงาน ปรับปรุงแก้ไข [ 25 พ.ค. 2566 ]28
9 ข้อเสนอแนะ/ แนวทาง/แผนการดำเนินงาน ปรับปรุงแก้ไข [ 25 พ.ค. 2566 ]29
10 กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานหรือป้องกันผลกระทบจากการคัดแยก เก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 24 พ.ค. 2566 ]36
11 แสดงมาตรฐานวิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานกำจัด มูลฝอยทั่วไป [ 23 พ.ค. 2566 ]31
12 แผนงานการ ดำเนินการเก็บ ขน มูลฝอยทั่วไปและปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่เก็บขน [ 22 พ.ค. 2566 ]30
13 มาตรฐานวิธีการ และขั้นตอนการคัดแยกมูลฝอย ทั่วไป [ 18 พ.ค. 2566 ]33
14 ข้อมูลประกอบการจัดทำร่างข้อกำหนดหรือเทศบัญญัติหรือข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [ 16 พ.ค. 2566 ]29
15 รายงานผลการใช้ลานกีฬาและลานอเนกประสงค์ ประจำปี 2565 [ 11 พ.ค. 2566 ]30
16 ข้อสรุปการตัดสินใจผู้บริหาร/นโยบายที่แสดงถึงการเลือกแนวทางจัดบริการเก็บขน/ กำจัด [ 10 พ.ค. 2566 ]32
17 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการมูลฝอยทั่วไปในพื้นที่/ปัญหาอุปสรรค/ความพร้อม และความเป็นไปได้ในการจัดระบบบริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำเดือน ก.พ.-เม.ย 66 [ 4 พ.ค. 2566 ]30
18 รายงานหรือข้อมูลสถานการณ์ การจัดการมูลฝอยทั่วไป ประจำเดือน ก.พ.- เมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]29
19 ร่วมกัน ป้องกันกันการคลอดก่อนกำหนด [ 20 มี.ค. 2566 ]28
20 ขอเรียนเชิญบุคคลภายนอกร่วมประเมินความโปร่งใสในการให้บริการของเทศบาลตำบลยางหล่อประจำปี 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]29
 
หน้า 1|2|3