เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
 


ทศบาลตำบลยางหล่อได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ วันที่ 25-26 สิงหาคม พ.ศ.2564


โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
วันที่ 25- 26 สิงหาคม 2564  เทศบาลตำบลยางหล่อได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงานของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางสังคม และการเงิน เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดความสามัคคีในกลุ่มอาชีพ มีการพึ่งพาอาศัยกันและกันเกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะและชุมชนยังสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกันจะเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชนซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันอันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญ้า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพความเข้มแข็ง ต่อชุมชน

2022-07-26
2022-04-26
2022-04-11
2022-03-25
2022-03-22
2022-01-12
2021-10-27
2021-09-17
2021-08-25
2021-06-14