เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

 
 
  นายเหมราช หาญเชิงชัย  
  นายกเทศมนตรี  

089-863-7573


นายทรงยศ  กว้างขวาง นายปรัชญา  แสนบัว
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ รองนายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ
086-231-7357
083-334-6007


นายสมพร  พิมพ์แป้ นายอภิลักษณ์  แสนมงคล
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนากยเทศมนตรี
082-124-2447 
095-1683593