เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
สำนักปลัด

 
 นางสาวศิริธร มอญขาม
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 089-035-4325

 

 นางสาวจีรัณตา บุตรศรี  นายนิติธร พรหมดี
 นายณัฐชัย นะบรรดิษฐ์
  สิบเอกคำจุ่น โสโท
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นิติกร
  นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :082-138-3758 เบอร์ติดต่อ :086-188-6910

 
 
นางสาวกมลวรรณ วิมลอักษร   นางอริสา ปู่หลุ่น    
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร   นักพัฒนาชุมชน