เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
กองคลัง

 
 นางพิมลรัตน์ รงค์ทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
     
   นางสาวสุภาวดี วันศุกร์
 
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  

     

     
   
นางสาวสุภาวดี วันศุกร์
 นางสาวชุติกาญจน์ เดชะ
 นางจิราพร นาใจตึก
นางสาวสุภาวดี วันศุกร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 เจ้าพนักงานพัสดุ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 ชำนาญงาน  ชำนาญการ  รักษาการ

     
นายอรรคพันธ์ สิทธิยศ
นางสาวกองศรี ไชยศรี
นางสาวน้องนุช ฝั่นระหัน
 นางสาวอมรรัตน์ มงคลวัตร
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 
 

นางสาววนิดา ปากดี
 นางสาวสุพัตรา พลสุภี
 
 

คนงานทั่วไป
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ