เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 75 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าแหล่งท่องเที่ยวแจ้งใหญ่ สายบ้านไชยเจริญ-แจ้งใหญ่ หมู่ที่ 13 ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 พ.ย. 2565 ]18
2 ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าแหล่งท่องเที่ยวแจ้งใหญ่ สายบ้านไชยเจริญ-แจ้งใหญ่ หมู่ที่ 13 [ 3 ต.ค. 2565 ]17
3 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]23
4 ประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างก่ อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ กเข้ าแหล่ งท่ องเที่ ยวแจ้ งใหญ่ สายบ้ านไชยเจริ ญ -แจ้ งใหญ่ หมู่ ที่ ๑๓ ตำ บลยางหล่ อ อ.ศรี บุ ญเรื อง จ.หนองบั วลำ ภู ด้ วยวิ ธี ประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-bidding) [ 16 ก.ย. 2565 ]32
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าแหล่งท่องเที่ยวแจ้งใหญ่ สายบ้านไชยเจริญ-แจ้งใหญ่ หมู่ที่ 13 [ 16 ก.ย. 2565 ]26
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สายบ้านไชยเจริญ - แจ้งใหญ่ [ 5 ก.ย. 2565 ]33
7 ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง [ 14 มี.ค. 2565 ]42
8 ประกาศเปิดเผยราคากลาง(ทบทวนราคากลาง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าคา หมู่ที่ 2-บ้านโนนม่วงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลยางหล่อ [ 12 ม.ค. 2565 ]153
9 ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อ การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดจ้างของเทศบาลตำบลยางหล่อ การจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าคา [ 15 พ.ย. 2564 ]187
10 ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 พ.ย. 2564 ]177
11 ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Para Asphaltic Concrete สายบ้านสันป่าพลวง - บ้านฝายหิน หมู่ที่ 10 โดยวิธีคัดเลือก [ 28 ก.ย. 2564 ]178
12 ประกาศ เทศบาลตำบลยางหล่อ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งเสาไฟ แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน LED งานนวัตกรรมไทย จำนวน 97 ต้น [ 27 ก.ย. 2564 ]180
13 ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อ การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดจ้างของเทศบาลตำบลยางหล่อ โดยวิธีคัดเลือก จ้างพร้อมติดตั้งเสาไฟ แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน LED งานนวัตกรรมไทย จำนวน 97 ต้น [ 23 ก.ย. 2564 ]209
14 ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อ การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดจ้างของเทศบาลตำบลยางหล่อ โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Para Asphaltic Concrete สายบ้านสันป่าพลวง - บ้านฝายหิน หมู่ที่ 10 [ 14 ก.ย. 2564 ]182
15 ประกาศ เทศบาลตำบลยางหล่อ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Para Asphaltic Concrete สายบ้านสันป่าพลวง - บ้านฝายหิน หมู่ที่ 10 [ 10 ก.ย. 2564 ]177
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายบ้านหนองเป็ด [ 26 พ.ย. 2563 ]212
17 ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเป็ด หมู่ 9 ตำบลยางหล่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 พ.ย. 2563 ]199
18 การเปิดเผยราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเป็ด หมู่ 9 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 พ.ย. 2563 ]199
19 ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 9-บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 10 [ 24 เม.ย. 2563 ]215
20 ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-place Recycling สายบ้านศรีอุดม หมู่ 11-บ้านสันป่าพลวง หมู่ 10 [ 24 เม.ย. 2563 ]215
 
หน้า 1|2|3|4