เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 

 

 

งานจัดเก็บรายได้


ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565

    รายละเอียดข่าว

กรมธนารักษ์ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0314/19425 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เรื่องกำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ด้านราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่าช้าเมื่อเทียบกับข้อมูลและจำนวนเจ้าของกรรมสิทธิ์ผู้เสียภาษีของเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยางหล่อ ประกอบกับกระทรวงการคลังไม่ได้มีมติให้ลดอัตราค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามมาตรา 55 ซึ่งเป็นการลดอัตราค่าภาษีจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)แล้วนั้น จึงทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องมีการตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ให้ถูกต้อง ชัดเจนและรอบครอบให้มากที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกับผู้เสียภาษีและเพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้เสียภาษี และกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้วยข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20) ได้กำหนดมาตราการเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ที่ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างอย่างรวดเร็ว โดยมีข้อห้ามการดำเนินการ การงดหรือการหลีกเลี่ยงการเดินทาง รวมถึงข้อกำหนดในการลดการแออัดหรือการรวมกลุ่มในกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน ซึ่งเป็นการระงับยับยั้งในการควบคุมอย่างบูรณาการทุกหน่วยงานแล้วนั้น เทศบาลตำบลยางหล่อจึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทราบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ