เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 216 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ [ 21 พ.ย. 2561 ]43
2 การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง [ 21 พ.ย. 2561 ]43
3 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 21 พ.ย. 2561 ]41
4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 21 พ.ย. 2561 ]40
5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 21 พ.ย. 2561 ]42
6 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 21 พ.ย. 2561 ]38
7 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันอากาศยาน [ 21 พ.ย. 2561 ]40
8 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ข [ 21 พ.ย. 2561 ]40
9 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 [ 21 พ.ย. 2561 ]40
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 พ.ย. 2561 ]36
11 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาต [ 21 พ.ย. 2561 ]40
12 การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน [ 21 พ.ย. 2561 ]38
13 การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนที่อยู่ [ 21 พ.ย. 2561 ]38
14 การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร [ 21 พ.ย. 2561 ]35
15 การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน [ 21 พ.ย. 2561 ]34
16 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน [ 21 พ.ย. 2561 ]36
17 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ [ 21 พ.ย. 2561 ]38
18 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ [ 21 พ.ย. 2561 ]37
19 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ [ 21 พ.ย. 2561 ]37
20 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ [ 21 พ.ย. 2561 ]37
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11