เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 217 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน [ 5 เม.ย. 2565 ]105
2 การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ [ 21 พ.ย. 2561 ]284
3 การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง [ 21 พ.ย. 2561 ]259
4 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 21 พ.ย. 2561 ]259
5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 21 พ.ย. 2561 ]237
6 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 21 พ.ย. 2561 ]232
7 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 21 พ.ย. 2561 ]217
8 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันอากาศยาน [ 21 พ.ย. 2561 ]222
9 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ข [ 21 พ.ย. 2561 ]224
10 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 [ 21 พ.ย. 2561 ]234
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 พ.ย. 2561 ]238
12 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาต [ 21 พ.ย. 2561 ]222
13 การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน [ 21 พ.ย. 2561 ]228
14 การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนที่อยู่ [ 21 พ.ย. 2561 ]247
15 การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร [ 21 พ.ย. 2561 ]216
16 การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน [ 21 พ.ย. 2561 ]239
17 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน [ 21 พ.ย. 2561 ]214
18 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ [ 21 พ.ย. 2561 ]229
19 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ [ 21 พ.ย. 2561 ]228
20 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ [ 21 พ.ย. 2561 ]230
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11